Nieuws uit de gemeenteraad, Januari 2015

De eerste raadsvergadering van 2015 was direct een van korte duur. Een raadsvoorstel dat tevens op de verzamelagenda geplaatst is, betreft de Wet Markt en Overheid, unaniem aangenomen door de raad. 

Daarnaast konden de verschillende fracties zich uitspreken over de uitvoering van de aangenomen motie Onderwijs in Kleine Kernen in september 2014. Als we kijken na de vier verzoeken die gedaan zijn in de motie, richting het college, dan kan er enkel gezegd worden dat de motie uitgevoerd is zoals deze is aangenomen. Dit zijn 1. Met spoed met het SKOB in gesprek te gaan om het SKOB te overtuigen van het belang om de St. Suitbertusschool minstens tot medio 2016 open te houden, zodat er een soepele overgangsperiode komt voor kinderen en ouders. En betrokken partijen de kans krijgen om het eens te worden over het organiseren van het basisonderwijs. Tevens krijgt de gemeente dan extra tijd om het onderwijshuisvestingsbeleid te actualiseren; 2. De raad op de hoogte te stellen van de uitkomsten van de gesprekken; 3. Zo snel mogelijk te komen tot een visie op onderwijshuisvesting voor de lange termijn voor de gehele gemeente; 4. In gesprek te gaan met alle schoolbesturen in de gemeente Montferland en aangrenzende gemeente over de uitkomsten van het onderzoek ‘behouden van scholen in gemeente Montferland’.