Nieuws uit de gemeenteraad, December 2014

Tijdens het vaststellen van de agenda kwam agendapunt 12 ter sprake, om dit van de agenda te schrappen om hier een goed processtuk onder te leggen. Fractievoorzitter Martin Som geeft verder nog wel aan niet op een motie aan te sturen, om er voor te zorgen dat de wethouder vrij in het overleg kan stappen, zonder dat er vooraf bij verschillende partijen verwachtingen worden gewekt die mogelijk nadelig kunnen uitpakken.

Middels de verzamelagenda zijn de onderstaande raadsvoorstellen aangenomen;
  • Wijziging rechtspositiebesluit wethouders, raads- en commissieleden
  • Raadsvoorstel verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Montferland 2015
  • Regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019.

Het raadsvoorstel verordeningen Participatiewet is met een unanieme amendement aangenomen, met een toevoeging van artikel 3, het horen van belanghebbende, dat tevens in het VNG model al was opgenomen.

De gemeente heeft een geïnteresseerde koper gevonden voor het voormalig gemeentehuis in Didam, zodat er  overgegaan kan worden tot het aangaan intentieovereenkomst inzake verkoopdeel gemeentehuis Didam. De VVD vraagt wel de pleinfunctie te behouden en daarnaast zorg te dragen voor het monumentale gebouw en verwacht dat de voorgenomen ideeën en positieve invloed hebben om het centrum in Didam.

Inmiddels is bekend dat Rene Wijnands en Tim te Pas de initiatiefnemers zijn, en het plan is genaamd “de Burchemeester”.