Vragenuur commissie M&O: Zwembad de Hoevert

Sinds de kerntakendiscussie 2014 is zwembad De Hoevert in Didam al veelvuldig onderwerp van gesprek geweest. Zoals u niet ontgaan is heeft de VVD zich tijdens haar campagne expliciet uitgesproken voor het behoud van een overdekt zwembad in de kern Didam! Naar aanleiding van berichtgeving in de krant hebben we de wethouder een aantal vragen gesteld.


In het Coalitieprogramma Montferland 2018 - 2022 staat: "de optie om een zwembad voor de inwoners van Didam te behouden en te vernieuwen een serieuze kans te bieden"! 9 mei jl. hebben wij vanuit de media vernomen dat de gemeente Montferland langer de tijd nodig heeft om na te denken over de zwemfaciliteiten in onze gemeente. Dit betekent dat de toekomst van zwembad De Hoevert wederom langer in het ongewisse blijft. 


Vragen: 
1. Is de wethouder het met de VVD eens dat wederom onzekerheid niet bijdraagt aan de continuïteit en het voortbestaan van zwembad De Hoevert? 
2. Kan de wethouder aangeven wanneer de commissie en de raad wordt geïnformeerd over het vervolgtraject qua tijd en inhoud?
3. Hoe wordt het communicatietraject vorm gegeven naar alle "betrokkenen"?


Goed om te horen dat de wethouder ook aangeeft dat het in het kader van de continuïteit van de het zwembad, ook goed is om snel duidelijkheid te hebben voor de toekomst. Er na de zomervakantie een "zwembadbijeenkomst" wordt gepland en dan naar verwachting voor het einde van 2018 een princiepebesluit genomen kan worden over de toekomst van het zwembad.