De begroting 2017 en een blik op de toekomst

Op 10 november behandelt de gemeenteraad de programmabegroting van 2017 en de meerjarenraming 2018-2020. Een begroting die na een aantal moeilijke jaren gelukkig weer een wat positiever beeld geeft met zowel 2017 als in de jaren erna een positief saldo, ook na reservering van middelen voor nieuw beleid zoals de toegankelijkheid van de openbare ruimte en verduurzaming van het energiegebruik. In Nederland gaat het economisch wat beter en dat merken we gelukkig dan ook als gemeente via de rijksbijdrage die er voor de komende jaren weer wat beter uitziet. 

De afgelopen jaren hebben we als gemeenteraad moeilijke beslissingen moeten nemen om de kosten te reduceren waar mogelijk en toch tegelijkertijd de beperkte middelen zo verantwoord mogelijk in te zetten ten bate van de gemeenschap; het is volgens de VVD zaak om ook nu koers te houden en de ingezette lijn uit de Kerntakendiscussie 2014 verder voort te zetten om ook in de toekomst een solide gemeentebegroting te houden. Verder dient er maximaal ingezet te worden in het realiseren van werkgelegenheid in Montferland en de directe omgeving omdat dat de lokale economie verder kan versterken: de lokale ondernemers zoals winkeliers in de kernen, de verblijfsaccommodaties en horeca in en rondom de kernen, gericht op recreatie en toerisme, het MKB en de grote ondernemingen in de gemeente en de regio dragen allen hun steentje bij om hier een boterham te kunnen verdienen, de lasten voor de inwoners van Montferland op een acceptabel niveau te houden en de belangrijke voorzieningen, zoals we die gewend zijn, te kunnen behouden. De komende periode zal de gemeenteraad zich echter ook moeten buigen over de mogelijkheden om ook in de kleinere kernen een wellicht gedifferentieerd en algemeen acceptabel voorzieningenniveau te behouden of waar nodig te creƫren zodat het wonen daar ook prettig is en blijft. De soms zeer lokale vergrijzing en/of terugloop van inwoners in kleine kernen maakt dit tot een uitdagende opdracht voor de gemeente maar de VVD vertrouwt erop dat er een goede invulling gaat komen.

Voor de VVD is het van belang dat boven alles de basisvoorzieningen in stand blijven. Extra voorzieningen moeten volgens de VVD allereerst door het maatschappelijk middenveld en de gebruikers van die voorzieningen worden opgebracht en niet alleen door de gemeente. Dit blijft een balans die goed in het oog moet worden gehouden omdat leefbaarheid in met name de kleinere kernen er ook deels van af hangt.

Het komend jaar werkt de VVD voor u verder aan een gezonde gemeente door en voor haar inwoners. Wij horen graag waar u ons hierbij kunt helpen en hoe u hierover denkt.