VVD fractie inzake GV Margriet

Vanavond behandelen we het bestemmingsplan 2015-1 Turnhal Margriet.

Een uitvloeisel van een wens van Margriet die al heel lang bestaat, een eigen accommodatie om te kunnen turnen, zowel recreatief als ook prestatief.

Zoals waarschijnlijk bekend is de VVD in de basis positief over deze plannen, zowel omdat ze al lange tijd bestaan maar ook omdat we sport en gezondheid hoog in het vaandel hebben staan.

De eerste ideeën voor een eigen accommodatie stammen volgens mij nog uit de Didamse tijd toen Margriet ivm woningbouw kwadrant uit de toen gebruikte locatie moest vertrekken. Daarnaast is de vereniging in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een oi grote vereniging die volgens onze informatie pro-actief bijdraagt aan een goed sportklimaat voor jong en oud. Iets wat de gemeente van groot belang acht.

Het nu voorliggende ontwerp en de beoogde locatie is volgens ons de uitkomst van de wensen van Margriet en de mogelijkheden die de gemeente hierin kan bieden. Tot stand gekomen na vele beraadslagingen tussen Margriet en de gemeente, onderzoeken en verkenningen van mogelijkheden.

Bij totstandkoming van de brede school zuid was realisatie van een eigen accommodatie dicht bij maar dit ging toen uiteindelijk helaas voor Margriet niet door. Reservering van de eenmalige gemeentelijke bijdrage is toen door de raad in stand gehouden omdat het streven bleef om toch tot een eigen accommodatie voor Margriet te komen. Vervolgens hebben we in de KTD in 2014 opnieuw de mogelijkheid gehad om duidelijk te maken dat plannen misschien anders ingevuld zouden moeten worden mar opnieuw hebben we toen de voorziening tbv Margriet in stand gehouden met oog op een spoedige oplossing.

Gemeente en Margriet zijn vervolgens tot het huidige plan gekomen, ook nog na uitvoerige verkenning van de optie om in Action te vestigen, een variant die de voorkeur van de provincie had.

In de commissie R&F vroeg de CDA fractie hoe de andere fracties dit plan van een turnhal/accommodatie op beoogde locatie zien irt de wens van de gemeenteraad om in elke kleine kern een voorziening te realiseren / in stand te houden. Ik wil hier graag kort ons idee over geven:

De wens om in de verschillende kernen een voorziening te realiseren met oog op de leefbaarheid ter plaatse vindt de VVD een goede; dit moet dan volgens ons echter ook een breed maatschappelijk multifunctionele voorziening zijn: een waar de inwoners van de betreffende kern breed gebruik van kunnen en ook werkelijk zullen maken, zowel overdag als in de avonduren.

Dit is ons inziens niet het geval als een turnhal zoals nu voorligt met speciale voorzieningen en daarnaast beperkte andere mogelijkheden hiervoor wordt beoogd. Het beoogde gebruik van de accommodatie is ons inziens sport en geen maatschappelijk andere functies. Een sportaccommodatie / turnhal als deze in een kleine kern daar zijn ons inziens zowel Margriet als de betreffende kern niet bij gebaat. Margriet zal in dat geval geen eigen voorziening hebben en de gemeenschap zal veel functionaliteit missen waardoor er andere oplossingen worden gezocht en het doel niet gehaald zal worden.

Meerwaarde van deze sportaccommodatie op de thans beoogde locatie aan de Vincwijcweg – Kerkhovenweg zit volgens ons juist veel meer in de mogelijkheden voor directe samenwerking met andere sportdisciplines in de directe omgeving; zoals voetbal, tennis, triathliem, boot camp, en wandel- en loopgroepen die vooral actief zijn en willen zijn in het buitengebied de Nevelhorst.

Vrijheid van vestiging van vereniging is voor de VVD een groot goed, zeker als het de gezondheid ook nog eens bevordert en we daarmee op termijn in de zorgkosten positief kunnen beïnvloeden.    

Dat voor de vestiging van Margriet op deze locatie een bijdrage van de gemeente nodig is, is voor de VVD geen show stopper omdat het een reservering betreft die reeds lang geleden is gedaan nav eerdere afspraken tussen de gemeente en Margriet: het getuigt dan oi van behoorlijk bestuur om deze afspraken ook na te blijven komen.

Wel geldt volgens ons dat Margriet verder op eigen benen moet blijven staan en zorg moet dragen voor een gezonde exploitatie van de hal. 

Er zijn geen zienswijzen of bezwaren ingediend tegen het beoogde plan en daarmee volgens ons dan ook geen ruimtelijke bezwaren.

Al deze afwegingen zijn voor de VVD dan ook reden om positief tegenover dit besluit te kunnen staan.

Wij gaan er hierbij vanuit dat de gemeente en Margriet mbt de grondoverdracht goed bekend zijn met de situatie ter plaatse en er voor beiden geen verrassingen komen als tot bouw wordt overgegaan. En verder, zoals al aangegeven, dat Margriet een gezonde vereniging is en blijft, zowel financieel als in hetgeen men als doelstellingen heeft.